Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

31. januar 1864

  Ingen vej tilbage

  Preussen og Østrig har afvist de britiske fredsforslag, og deres tropper står opmarcheret syd for Slesvig.

  Mange måneder med endeløse diplomatiske forhandlinger, konferenceforslag og trusler er nu ovre. Preussen og Østrig har afvist både den danske anmodning om længere tid til at trække Novemberforfatningen tilbage, det britiske forslag om at give Danmark seks uger, og det sidste britiske forslag om underskrivelsen af en fælles protokol. Da Danmark med Novemberforfatningen fra 1863 knyttede Slesvig tættere til kongeriget end til Holsten, blev Londontraktaten fra 1852 brudt. De to tyske stormagter har lige siden forlangt forfatningens ophævelse, mens Danmark har stået fast på den demokratisk vedtagne forfatning. Først nu hvor det er for sent at trække forfatningen tilbage på lovlig vis, har den danske regering indset nødvendigheden af det. Politikere og diplomater må altså give op og overlade konflikten til armeerne.

  En yderst høflig krigserklæring
  Tidligt i morges red to tyske officerer over Ejderen og til byen Slesvig, hvor den danske overkommando opholder sig. Her overrakte de den preussiske general Wrangels krigserklæring til den noget overraskede danske overgeneral de Meza.  Erklæringen lød som følger:

  Undertegnede kongelig preussisk feltmarskal og øverstbefalende for den forenede preussisk-østrigske hær, friherre von Wrangel, har den ære at gøre den øverstkommanderende for de kongelige danske tropper i hertugdømmet Slesvig, Hans Excellence hr. generalløjtnant de Meza, følgende allerærbødigste meddelelse.

  Undertegnede har fået befaling til at besætte hertugdømmet Slesvig med de under hans kommando forenede preussiske og østrigske tropper og at overtage den midlertidige forvaltning af samme.

  Idet undertegnede har den ære allerbødigst at sætte Hans Excellence hr. generalløjtnant de Meza i kundskab herom, knytter han dertil den bøn omgående at meddele ham, at han har befaling til at rømme hertugdømmet Slesvig og trække de kongelige danske tropper ud af samme.

  Han griber tillige denne anledning til at udtale for hr. generalløjtnant de Meza forsikringen om sin mest udmærkede højagtelse.
  General-Feltmarskal, overbefalingsmand over den allierede armé, v. Wrangel.

  De Meza, der er kendt for at være ret excentrisk og som modtog de to tyske officerer iklædt slåbrok og fez, var noget mere afmålt i sit svar:

  Undertegnede, der lige så lidt formår at erkende de preussiske og østrigske troppers ret til at besætte nogen del af det danske rige som følgerigtigheden af det Deres Excellences skrivelse af 30. januar vedlagte dokument efter dets indhold og tillige fra sin regering har en af Deres Excellences opfordring modsat instruks, står beredt til at møde enhver voldshandling med våben.

  Med disse ord er krigen officielt begyndt. Preussen og Østrig har i de sidste par dage fuldført deres opmarch af tropper i Holsten. 35.000 preussiske soldater og 21.000 østrigske står klar til at gå over Ejderen og ind i Slesvig, hvor de kun 32.000 danske soldater vil tage imod dem ved Dannevirke. 

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook